Privatlivspolitik – klientsikkerhed

Psykologerne Landgreen I/S, Høgelsbjerg 108, 6200 Aabenraa.

Cvr.nr.: 38 43 43 65, Mobil: 29280381

e-mail: steen@psykologerne-landgreen.dk

e-mail: lotte@psykologerne-landgreen.dk

Privatlivspolitik for Psykologerne Landgreen I/S.

I forbindelse med behandling, undersøgelse eller udredning indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Dette betyder, at Lotte Wedelsted Landgreen og Steen Landgreen er dataansvarlige i forhold til håndtering af dine persondata. Herværende privatlivspolitik redegør for, hvordan dine personoplysninger behandles af os.

Det er gennemgående for databehandlingen, at der kun behandles personoplysninger, der er relevante for din sag.

Typer af oplysninger, der behandles:

1: Almindelige kategorier af oplysninger:                  

Navn, adresse, personnummer, køn, tlf/mobil.nr., e-mail, uddannelse og arbejde.

2: Personoplysninger, der er særligt følsomme og tillagt særlig grad af beskyttelse:

Helbredsoplysninger af relevans for behandling/undersøgelse (eksem-pelvis journaloplysninger), seksuelle forhold, race eller etnicitet, reli-giøse og familiemæssige forhold, samt oplysninger om det igangværende forløb og vurderinger af tilstand og respons på behandling.

Henvisningsårsag og evt. tidligere behandling / undersøgelser / vurderinger.

Formål:

Vi indhenter og behandler dine oplysninger til følgende formål:

  • Varetagelse af aftaler vedrørende dit forløb og sikring af kontakt ved aflysning og lignende.
  • Varetagelse af dit forløb med behandling eller undersøgelse / udred-ning ud fra faglige standarder for psykologer.
  • For at leve op til lovmæssige krav om dokumentation og journalpligt (Ifølge lov om psykologer skal journal opbevares i 5 år fra seneste tilføjelse i journalen).
  • Til brug i forbindelse med afregning.
  • Kommunikation med evt. samarbejdspartnere, hvis dette er relevant for din sag og med dit samtykke (f.eks. henviser, kommunal sagsbe-handler, egen læge, forsikringsselskab, netværksfirmaer, m.fl.).
  • Overholdelse af forpligtelser i forhold til gældende lovgivning vedr. EU´s databeskyttelsesforordning

Kilder til personoplysninger:  

I forbindelse med samtaleforløb indsamles personoplysningerne i det væsentligste direkte fra dig og disse gives således frivilligt. Andre kilder til personoplysninger kan være henviser, som kan være et forsikrings-selskab eller et netværksfirma, der varetager formidling af kontakt fra dit forsikringsselskab.

Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger til os; men det kan være vanskeligt at leve op til formålet med dit samtaleforløb, hvis du afstår herfra.

I forhold til psykologiske undersøgelser, så modtager vi informationer fra den person, der henviser dig til undersøgelsen. Det er informationer, som henviser har indsamlet, evt. fra tidligere sagsbehandling, journal-notat fra sygehuse, samt dokumenter fra samarbejdspartnere omkring erhvervsrettede tiltag. Disse dokumenter fremsendes med samtykke fra dig givet til henviser.

Det er også muligt med samtykke fra dig at indhente oplysninger fra tidligere behandlere, pårørende eller andre samarbejdspartnere, hvis dette er til gavn for din sag. I sådanne tilfælde sker indhentning af oplysninger kun efter dit samtykke og du oplyses om, hvilke oplysninger der indhentes og formålet hermed. Indhentning af personoplysninger sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af oplysninger:

Der kan med dit samtykke videregives oplysninger om dig til pårørende eller relevante samarbejdspartnere, såsom egen læge, studievejleder, kommunal sagsbehandler eller andre, hvis dette er til gavn for din sag. I sådanne tilfælde sker videregivelse af oplysninger efter dit samtykke og du oplyses om, hvilke oplysninger der videregives og med hvilket formål.

Videregivelse af personoplysninger sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og i øvrigt ud fra gældende regler for tavshedspligt.

I forhold til kommunikation med samarbejdspartnere omkring samta-leforløb, sker dette kun med dit samtykke.

I forhold til erklæringsundersøgelser, hvor du er blevet henvist med samtykke fra henviser, indhentes ikke et specifikt samtykke til at tilbagesende undersøgelsesrapport fra undersøgelsen til henviser.

Der videregives oplysninger til andre myndigheder som politi og sociale myndigheder såfremt der ligger en pligt hertil ifølge gældende lovgiv-ning.

Opbevaring af oplysninger og dine rettigheder:

Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe, der er behov for dette ud fra varetagelsen af ovenstående formål. Vi har dog ifølge lov om psykologer pligt til opbevaring af journalmateriale i 5 år efter sidste tilføjelse i journalen. Journalen vil herefter blive slettet.

Steen Landgreen anvender systemet Equus fra CMD (CompuGroup Medical Danmark A/S) til behandling og opbevaring af persondata, og der er indgået databehandleraftale med CMD herom. Behandlingen og opbevaringen er sikret ved kryptering samt back-up på ekstern server.

Ved eventuelt samarbejde med netværksfirmaer der formidler psykolog-samtaler, f.eks. Prescriba, så anvendes deres sagssystem til visitering af klienter og indgåelse af aftaler, og disse netværksfirmaer er derved data-ansvarlige for opbevaringen af dine persondata. Oplysninger der er ind-hentet gennem samtaleforløb vil blive journaliseret på et krypteret og kodeordsbeskyttet drev.

Ved opbevaring af indhentet materiale i fysisk form, såsom undersøgel-sesrapporter, finder opbevaring sted i aflåst skuffesystem i aflåst kontor i en klinik, der er alarmbeskyttet og videoovervåget med Verisure.

I forbindelse med opbevaring af persondata, har du ret til at blive oplyst om behandlingen af data (f.eks. ved udlevering af privatlivspolitik). Du har ret til indsigt i egne personoplysninger og du har ret til under hen-syntagen til journalpligten og herunder opbevaringspligten at få slettet eller ændret ukorrekte oplysninger, blokeret eller begrænset de person-følsomme data, samt komme med indsigelser.

Du har til enhver tid også ret til at tilbagekalde tidligere givet samtykke til indhentning og videregivelse af data (jvf persondataloven). Hvis du tilbagekalder et givet samtykke, påvirker det ikke behandlingen og vide-regivelse eller indhentning af data forud for tilbagekaldelsen af samtyk-ket.

Du kan gøre brug af dine rettigheder og har i øvrigt mulighed for at klage over behandlingen af data ved datatilsynet, som fungerer som tilsynsmyndighed.

Hvis du har spørgsmål vedr. håndtering af dine persondata og privat-livspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os i klinikken og spørge ind til dette.

Venlig hilsen Lotte og Steen Landgreen