Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres på:

http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nær-hændelser, hvor skaden afværges, og hændelser, der faktisk sker. Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, selvmord/selvmordsforsøg i ventetid på behandling, forværring af klients tilstand pga. fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfuld kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge. Se flere eksempler på sundhed.dk.

Psykologen er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

Psykologen skal rapportere utilsigtede hændelser, som har konsekvenser for klienten og utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med sektorovergange, jf. Vejledning om utilsigtede hændelser punkt 4.1.1. Utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af medicinsk udstyr eller infektioner skal også rapporteres, hvis psykologen får kendskab til det. Alle øvrige utilsigtede hændelser kan rapporteres.

Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på Dansk Patientsikkerhedsdatabase på www.stps.dk, og psykologen sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser.

Der skabes læring på baggrund af utilsigtede hændelser, der er foregået i klinikken. Klinikkens klienter og pårørende informeres om deres mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, eksempelvis ved en pjece eller anden information i venteværelse eller på hjemmeside.